/Y Drindod Dewi Sant yn cynnal ei hail Gynhadledd Gytgord yn Llambed
Y Drindod Dewi Sant yn cynnal ei hail Gynhadledd Gytgord yn Llambed 2018-01-29T07:50:22+00:00

Project Description

Y Drindod Dewi Sant yn cynnal ei hail Gynhadledd Gytgord yn Llambed

Gyda’r teitl Beth yw’r Berthynas Rhwng Cytgord a Chynaliadwyedd?, caiff myfyrwyr y cyfle i glywed syniadaeth pedwar gweithredwr a sylwebydd amgylcheddol blaenllaw: David Cadman, John Sauven, Tony Juniper a Peter Davies, pob un ohonynt yn Athro Ymarfer mewn Cytgord yn Y Drindod Dewi Sant.

Bydd y pedwar Athro yn agor y digwyddiad drwy roi datganiad byr ar thema Cytgord cyn trafod eu barn mewn cyfres o sesiynau Holi ac Ateb gyda myfyrwyr o ddisgyblaethau ar draws y Brifysgol.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cyflwyno papurau ar ystod o themâu’n gysylltiedig â Chytgord ac yn trafod amryw safbwyntiau gyda’r Athrawon Ymarfer o fri.   Bydd darlithwyr o ystod o feysydd pwnc hefyd yn cyflwyno astudiaethau achos yn gysylltiedig â Chytgord.

Cynhelir y digwyddiad ar gampws Llambed Y Drindod Dewi Sant, ddydd Iau 2 Mawrth a dydd Gwener 3 Mawrth gyda gweithgareddau dydd Iau yn Neuadd y Celfyddydau a digwyddiadau dydd Gwener yn Llyfrgell y Sylfaenwyr.  Trefnwyd y gynhadledd mewn partneriaeth â’r Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE) a Chanolfan Sophia ar gyfer astudio Cosmoleg mewn Diwylliant, y ddau’n rhan o’r Brifysgol, a Choleg Schumacher.

Mae’r gynhadledd yn agored i’r holl staff a myfyrwyr ac mae croeso i aelodau’r cyhoedd ddod hefyd.  Yn ystod prynhawn Iau, ychwanegir naws ryngwladol i’r gynhadledd gyda staff a myfyrwyr o Goleg Sant Mihangel, Vermont a fydd yn cymryd rhan drwy Skype.

Meddai Dr Nicholas Campion, Cyfarwyddwr Canolfan Sophia ar gyfer Astudio Cosmoleg mewn Diwylliant yn y Brifysgol a Chadeirydd y Gynhadledd:  “Mae’r Brifysgol yn falch i gynnal diwrnod arall yn ei chyfres ar Gytgord gyda’i Hathrawon Ymarfer mewn Cytgord.  Mae’r Brifysgol wedi bod yn datblygu polisïau ac addysgu’n gysylltiedig â chynaliadwyedd yn y blynyddoedd diweddar. Bellach ein diddordeb yw datblygu’r syniad athronyddol o Gytgord o fewn y cwricwlwm ac mewn cysylltiad â’r gymuned ehangach.”

Ychwanegodd Pro Is-Gangellor Cysylltiol a Chyfarwyddwr INSPIRE yn Y Drindod Dewi Sant, Dr Jane Davidson: “Rydym ni wedi bod yn datblygu Cynaliadwyedd yn Y Drindod Dewi Sant drwy bedwar llinyn: Diwylliant, Cwricwlwm, Campws a Chymuned.  Bellach ein bwriad yw archwilio sut gallwn ni ehangu’r syniadau hyn i Gytgord.

“Mae’n bwysig ein bod ni’n dod i atebion gyda’n gilydd, a hanfod y Gynhadledd Gytgord yw dadlau, trafod a gwneud penderfyniadau ynghylch gweithredu.”

Y siaradwyr:

David Cadman

Mae David Cadman yn awdur o Grynwr.  Mae wedi bod â nifer o gadeiriau athrawol a bellach mae’n Athro Gwadd yng Ngholeg Prifysgol Llundain a Phrifysgol Maryland.   Mae’n Athro Ymarfer ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Mae’n Ymddiriedolwr Ysgol Celfyddydau Traddodiadol y Tywysog ac yn Gymrawd Academi Temenos, y mae Ei Uchelder Brenhinol yn Noddwr arni.

Mae cyhoeddiadau diweddar David Cadman yn cynnwys bod yn gyd-olygydd Speeches and Articles 1968-2012. Casgliad o areithiau ac erthyglau Tywysog Cymru yw hwn a gyhoeddwyd gan Brifysgol Cymru. Hefyd Love Matters, a gyhoeddwyd gan Zig Publishing, 2014, Finding Elsewhere, casgliad o straeon i’n hamser ni a gyhoeddwyd gan Zig Publishing, 2015 a Why Love Matters, yr oedd yn gyd-olygydd iddo ac a gyhoeddwyd gan Peter Land, 2016. Gellir gweld ei waith yn www.lovematters.uk.com .

Tony Juniper

Mae Tony Juniper yn gynghorydd annibynnol ar gynaliadwyedd a’r amgylchedd, gan gynnwys fel Cynghorydd Arbennig i Uned Cynaliadwyedd Ryngwladol Tywysog Cymru,  Cymrawd yr Athrofa ar gyfer Arweinyddiaeth mewn Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Caergrawnt ac yn gyd-sylfaenydd y grŵp ymgynghori ar gynaliadwyedd, Robertsbridge.  Mae’n Llywydd yr Ymddiriedolaethau Natur a Llywydd Cymdeithas yr Amgylchedd ac yn ymddiriedolwr i Ffawna a Fflora Rhyngwladol a’r Resurgence Trust.

Mae Tony Juniper yn siarad ac yn ysgrifennu’n eang ar themâu cadwraeth a chynaliadwyedd ac mae’n awdur llawer o lyfrau, yn cynnwys y llyfr poblogaidd iawn What has Nature ever done for us? a gyhoeddwyd yn 2013, gan ennill nifer o wobrau.  Dechreuodd ei yrfa fel adaregydd, gan weithio gyda Birdlife International.  O 1990 gweithiodd gyda Chyfeillion y Ddaear, yn y lle cyntaf gan arwain yr ymgyrch dros y coedwigoedd glaw trofannol, ac o 2003-2008 ef oedd cyfarwyddwr gweithredol y mudiad.  O 2000-2008 roedd yn Is-gadeirydd Cyfeillion y Ddaear Rhyngwladol.  Tony Juniper oedd y cyntaf i dderbyn medal Charles a Miriam Rothschild (2009) a dyfarnwyd graddau Doethur mewn Gwyddoniaeth anrhydeddus iddo gan Brifysgolion Bryste a Plymouth (2013).  Cyhoeddwyd ei lyfr diweddaraf, What is really happening to our planet?: the facts simply explained, ym mis Mehefin 2016.

John Sauven

John Sauven yw Cyfarwyddwr Gweithredol Greenpeace UK.  Ac yntau â chefndir mewn coedwigoedd, roedd yn rhan o’r ymdrech i sicrhau camau i ddiogelu coedwig law dymherus Great Bear yng Nghanada.  Roedd yn frwydr epig rhwng cwmnïau coedwigo, masnachwyr pren a’u cwsmeriaid manwerthu yn Ewrop a Gogledd America.

John Sauven a gydlynodd yr ymgyrch ryngwladol i sicrhau moratoriwm ar ddifrodi pellach ar yr Amazon gan gynhyrchwyr soia ac yn ddiweddarach defnyddiwyd tactegau tebyg i gael moratoriwm gwartheg.  Defnyddiwyd tactegau tebyg mewn mannau eraill i fynd i’r afael â gyrwyr datgoedwigo yn cynnwys ar gyfer papur ac olew palmwydd yn Indonesia.  Yn y pen draw newidiodd hyn gadwyni cyflenwi llawer o gorfforaethau mwyaf y byd.  Hon oedd un o ymgyrchoedd mwyaf llwyddiannus Greenpeace i amddiffyn ardaloedd mawr o goedwigoedd glaw cyflawn olaf y byd, gan ddarparu mesurau i ddiogelu’r hinsawdd a bioamrywiaeth yn ogystal â bywoliaethau pobl leol.  Yn 2010 cychwynnodd John Sauven yr ymgyrch i amddiffyn yr Arctig rhag chwiliadau am olew.  Aeth yn frwydr arwrol yn gyntaf â Gazprom o Rwsia ac wedyn â Shell.  Yn 2015 tynnodd Shell allan o’r Arctig.

Peter Davies

Mae cefndir gyrfa Peter ym maes cyfrifoldeb corfforaethol gan weithio i Gydffederasiwn Diwydiant Prydain, yr Adran Masnach a Diwydiant a Busnes yn y Gymuned.

Dyfarnwyd yr OBE iddo yn 1995 am waith i sefydlu cysylltiadau rhwng busnes ac addysg dan Gynllun Menter yr Adran Masnach a Diwydiant ac roedd Peter yn Rheolwr Gyfarwyddwr Busnes yn y Gymuned ar draws y DU o 1995 i 2005. Dychwelodd adre i Gymru yn 2005 a’i benodi’n Gomisiynydd Cymru ac yn Is-gadeirydd Comisiwn Datblygu Cynaliadwy’r DU, gan roi cyngor annibynnol i lywodraethau Cymru a’r DU.

Yn dilyn cau Comisiwn y DU, fe’i penodwyd gan Lywodraeth Cymru yn Gomisiynydd Dyfodol Cynaliadwy cyntaf Cymru ym mis Ebrill 2011.  Chwaraeodd rôl arweiniol yn natblygiad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), yn enwedig drwy arwain y sgwrs genedlaethol ynghylch y Gymru a Garem.  Camodd i lawr o’r rôl hon ym mis Chwefror 2016 pan benodwyd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, swydd a sefydlwyd gan y Ddeddf.

Hefyd fe’i penodwyd yn gadeirydd annibynnol cyntaf Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd yn 2011, gan gyflawni’r rôl hon tan fis Mawrth 2016.

Mae Peter hefyd wedi ymgymryd ag ystod o brosiectau ymgynghorol er 2005 yn cynnwys yn gynghorydd i Elusennau’r Tywysog yng Nghymru ac i raglen ymchwil cyfrifoldeb corfforaethol Canolfan Moeseg St James yn Awstralia.  Roedd yn allweddol yn y gwaith o sefydlu’r Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2011.

Roedd ei bortffolio prosiectau’n canolbwyntio ar weithio i gefnogi cymunedau, dinasyddion a defnyddwyr ac mae’n cynnwys bod yn gadeirydd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Grŵp Herio ar ran Cwsmeriaid Dŵr Cymru a’r elusen Maint Cymru, yn Gyfarwyddwr Ynni Cymunedol Sir Benfro ac yn aelod o Fwrdd Ymgynghorol BT Cymru.

Cynhelir y Gynhadledd Gytgord yn Y Drindod Dewi Sant Llambed ddydd Iau 2 Mawrth a dydd Gwener 3 Mawrth ac mae’n agored i aelodau’r cyhoedd yn ogystal â chymuned y Brifysgol.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i http://www.harmonyinitiative.net/event-harmony-inspire-2-3-march-2017.php

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476