/Boddhad myfyrwyr yn cyrraedd ei lefel uchaf erioed yn YDDS
Boddhad myfyrwyr yn cyrraedd ei lefel uchaf erioed yn YDDS 2018-01-29T07:50:20+00:00

Project Description

Boddhad myfyrwyr yn cyrraedd ei lefel uchaf erioed yn YDDS

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi derbyn ei sgôr uchaf erioed o ran Boddhad Myfyrwyr yn Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2017 (AMC). Mae boddhad ymhlith israddedigion yn eu blwyddyn olaf yn y Brifysgol wedi gwella mewn dwy flynedd olynol i 85% o 79% ddwy flynedd yn ôl.

Mae’r gwellaint yn gweld y Brifysgol yn dringo eleni yn uwch na chyfartaledd y DU a 44 o leoedd yn nhabl ACM Prifysgolion y DU, o fod yn safle 102 i 58.

Llwyddwyd hyn mewn blwyddyn pan gyflwynwyd fformat newydd i’r arolwg a phan gwympodd cyfartaledd cyffredinol y DU o 87% i 84%. Mae’r Brifysgol yn croesawu’r canlyniadau sydd bellach yn golygu bod YDDS yn y 4ydd safle yng Nghymru yn gyffredinol.

Mewn llawer o brif feysydd mae canlyniadau’r AMC yn dangos bod y Brifysgol wedi perfformio’n uwch neu’n unol â chyfartaledd y sector gan gynnwys am gryfder yr addysgu lle cytunodd 91% o fyfyrwyr YDDS fod “staff yn esbonio pethau’n dda”. Saif y Brifysgol yn 1af yng Nghymru yn gyffredinol mewn categori newydd o’r enw ‘Y Gymuned Ddysgu’ sy’n gofyn i fyfyrwyr a ydynt yn teimlo’n rhan o gymuned staff a myfyrwyr ac a ydynt wedi cael cyfle i weithio gyda myfyrwyr eraill wrth gwblhau eu gradd.  Yn ogystal daeth YDDS yn 2il yng Nghymru yn gyffredinol yn y categorïau ‘Cyfleoedd Dysgu’ ac ‘Adborth Asesu’.

Mae prif ganfyddiadau eraill yn cynnwys:

  • Boddhad cyffredinol o 85% i’r Brifysgol – wedi cynyddu 6% o 2015 ac yn uwch na chyfartaledd cenedlaethol y DU ar 84%.
  • Rhoddwyd YDDS ymhlith 10 prifysgol uchaf y DU o ran boddhad myfyrwyr ym maes Astudiaethau Academaidd mewn Addysg.
  • Rhoddwyd YDDS yn 7fed yn y DU o ran boddhad myfyrwyr mewn Gwaith Cymdeithasol.
  • Rhoddwyd YDDS yn 9fed yn y DU o ran boddhad myfyrwyr yn y Clasuron.
  • Rhoddwyd YDDS yn 1af yng Nghymru o ran boddhad myfyrwyr mewn Gwyddoniaeth Fforensig ac Archeolegol.
  • Rhoddwyd YDDS yn 1af yng Nghymru o ran boddhad myfyrwyr mewn Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon.
  • Rhoddwyd YDDS yn 1af yng Nghymru o ran boddhad myfyrwyr mewn Twristiaeth, Cludiant a Theithio.

Mae’r arolwg blynyddol yn gofyn i fyfyrwyr blwyddyn olaf raddio’u profiadau ac mae’n cynnwys cwestiynau ar bynciau megis ansawdd yr addysgu, asesu ac adborth, cymorth academaidd, trefniadaeth a rheolaeth, yn ogystal â’r adnoddau dysgu sydd ar gael i fyfyrwyr a llais y myfyrwyr.   Mae’r canlyniadau hyn yn cynnwys adborth gan fyfyrwyr ar draws campysau’r Brifysgol yn Abertawe, Caerfyrddin, Llambed a Llundain, yn ogystal â’r rheini sy’n astudio yn ei goleg cyfansoddol Coleg Sir Gâr a cholegau partner AB.

“Rydym yn croesawu’n fawr y canlyniadau diweddaraf hyn sydd wedi gweld cynnydd pellach mewn Boddhad Myfyrwyr yn YDDS, meddai Dr Mirjam Plantinga, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol Profiad Myfyrwyr.  “Mae gwella’n safle gymaint yn y DU ac yng Nghymru mewn dwy flynedd yn unig yn gamp sylweddol ac yn dyst i waith caled holl staff y Brifysgol. Rydym wrth ein boddau gyda’r canlyniadau ardderchog ar lefel yr adrannau sy’n cynnwys perfformiad arbennig o gryf gan y Gyfadran Addysg a Chymunedau gyda’r safle cyntaf yng Nghymru o ran ‘Addysg Gychwynnol Athrawon’ ynghyd â safle ymhlith y deg uchaf yn y DU ar gyfer ‘Astudiaethau Academaidd mewn Addysg’ a Gwaith Cymdeithasol.”

Ychwanegodd Dr Plantinga:

“Mae ymgysylltu â myfyrwyr yn flaenoriaeth yn YDDS ac yn hanfodol i gyflawni profiadau o ansawdd uchel i fyfyrwyr.  Rydym yn gweithio mewn partneriaeth agos ag Undeb y Myfyrwyr i sicrhau bod llais y myfyrwyr wrth galon ein gweithgareddau cynllunio drwy’r sefydliad.  Fel y gwnawn gyda phob arolwg byddwn yn edrych ar y canlyniadau i’n helpu i adnabod meysydd i’w gwella.  Mae arolygon cenedlaethol yn rhoi inni’r adborth hanfodol hwnnw i’n helpu i sicrhau ein bod yn bodloni anghenion ein myfyrwyr.”

Meddai Rob Simkins, Llywydd Grŵp Undeb Myfyrwyr YDDS “Mae’n galonogol i weld canlyniad cadarnhaol mewn cynifer o feysydd, gyda chanlyniadau arbennig o dda ar lefel cyrsiau unigol yn ogystal.  Bydd Undeb y Myfyrwyr yn dal i weithio’n agos â’r Brifysgol yn ystod y flwyddyn sy’n dod er mwyn parhau gyda’r gwaith da drwy gyfoethogi profiadau’r myfyrwyr ar draws ein holl gampysau”.

Mae canlyniadau diweddaraf yr AMC yma yn cadarnhau perfformiad cryf y Brifysgol mewn perthynas ag ansawdd ei haddysgu, cymorth academaidd, a’r gymuned ddysgu mewn llawer o arolygon myfyriwr-ganolog dros y flwyddyn ddiwethaf.  O’r 122 brifysgol ym Mhrydain a fu’n rhan o’r arolwg diweddar ar Brofiadau Myfyrwyr gan y Times Higher Education rhoddwyd YDDS ymhlith yr 20 uchaf yn gyffredinol ar gyfer ‘Profiad Academaidd’, ac yn 4ydd yn y DU am “berthynas bersonol dda gyda staff addysgu”, ac yn gydradd 1af yng Nghymru.  Yn ogystal daeth YDDS yn 9fed yn y DU am “staff/darlithoedd o ansawdd uchel” ac eto yn gydradd 1af yng Nghymru.

O’r 45 sefydliad a gymerodd ran yn arolwg y Baromedr Myfyrwyr Rhyngwladol a Baromedr Myfyrwyr Hydref 2016 yn fyd-eang rhoddwyd YDDS yn gyntaf yn gyffredinol mewn un ar ddeg o’r prif gategorïau a arolygwyd gan gynnwys “ansawdd y darlithoedd”, “tiwtora personol” a  “gwasanaethau cwnsela” y brifysgol.  Daeth YDDS ar y brig hefyd pan ddaeth i “ddosbarthiadau maint bach”, “asesu gwaith myfyrwyr’ a “chwrdd â staff wrth gyrraedd”.

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor, “Mae’n bleser gweld y canlyniadau ardderchog a gyflawnwyd yn yr AMC ac mae’n ategu’r adborth rydym wedi’i dderbyn drwy’r flwyddyn oddi wrth ein myfyrwyr lle mae ansawdd yr addysgu, cymorth academaidd a’r gymuned ddysgu yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr yn gyson gan ein myfyrwyr.  Mae’r Brifysgol yn buddsoddi’n sylweddol mewn sicrhau ansawdd profiadau myfyrwyr drwy’r ystod o weithgareddau a chyfleoedd a ddarperir fel rhan o, neu yn ogystal â’n rhaglenni astudio.  Byddwn yn parhau i ddatblygu mentrau atyniadol i’n myfyrwyr er mwyn sicrhau y’u darperir gydag ystod o gyfleoedd i ddatblygu’n unigolion cymesur a fydd yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i’r meysydd arbenigol a ddewiswyd ganddynt”.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk