/PCYDDS yn sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer cam cyntaf Ardal Arloesi Glannau Abertawe
PCYDDS yn sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer cam cyntaf Ardal Arloesi Glannau Abertawe 2018-01-29T07:50:23+00:00

Project Description

PCYDDS yn sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer cam cyntaf Ardal Arloesi Glannau Abertawe

Mae cynlluniau uchelgeisiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ddatblygu Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn ardal SA1 y ddinas wedi cymryd cam mawr ymlaen heddiw yn sgil derbyn caniatâd cynllunio gan Ddinas a Sir Abertawe.

Bwriad y datblygiad canol dinas uchelgeisiol yw creu cymdogaeth ddysgu newydd yn Abertawe, gan gysylltu addysg â busnes, arloesi a mentergarwch.

Yn ystod cyfarfod o Bwyllgor Cynllunio Cyngor Abertawe, rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer cam cyntaf y prosiect £300 miliwn ar ôl ystyried cais materion a gadwyd yn ôl a gwmpasai fynediad, ymddangosiad, tirlunio, graddfa a chynllun.

Bydd cam cyntaf y datblygiad yn darparu’r Llyfrgell a’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg, gydag ardaloedd addysgu a chyfadrannol canolog cysylltiedig.

Meddai’r Cynghorydd Christine Richards, Dirprwy Arweinydd Cyngor Abertawe ac aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc:  “Mae cynlluniau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a gymeradwywyd heddiw yn gynhyrfus ac edrychaf ymlaen at weld cychwyn gwaith ar y datblygiad hwn.  Ynghyd â Champws y Bae Prifysgol Abertawe a’r cynlluniau ar gyfer morlyn llanw cyntaf y byd ym Mae Abertawe, mae gan y cynlluniau hyn y potensial i helpu i drawsnewid ardal Ffordd Fabian a SA1 yn glwstwr economi gwybodaeth ac arloesi a fydd yn ategu’r gwaith o adfywio canol y ddinas, yn creu swyddi newydd ac yn hybu proffil Abertawe yn ddinas o arbenigedd academaidd sydd ar y blaen o ran ymchwil, datblygiad a thechnoleg newydd.

Bydd prosiectau o’r fath yn helpu i gynyddu ffyniant economaidd ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn gyffredinol a bydd manteision yn deillio o hyn i drigolion lleol ac ymwelwyr gan gynnwys cyfleoedd am waith, cyfleusterau newydd a gwell seilwaith.”

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant: “Nid campws newydd yn unig fydd yr Ardal Arloesi – bydd yn gymdogaeth fywiog, integredig lle byddwn ni’n gweithio gyda phartneriaid i ddefnyddio gwybodaeth ac arbenigedd er budd pob un ohonom, gan ddatblygu sgiliau busnesau cyfredol a denu buddsoddi newydd i’r rhanbarth.

Mae sicrhau caniatâd cynllunio’n golygu y gall y gwaith adeiladu ddechrau nes ymlaen eleni er mwyn sicrhau bod y cyfleusterau’n barod ar gyfer cymuned y Brifysgol ar ddechrau blwyddyn academaidd 2018.”

Wrth annerch cyfarfod y cyngor, meddai Emyr Jones, Rheolwr Prosiect y Drindod Dewi Sant yn SA1: “Mae datblygu Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn hollbwysig i lwyddiant y Brifysgol ac yn cynnig cyfle i ddod â gwaith a ffyniant i’r ardal a chyflawni potensial y safle pwysig hwn yng nghanol y ddinas.  Dechrau’n unig yw’r cyfleusterau addysg o’r radd flaenaf a ragwelir yn rhan o Gam Un a bydd hwn yn gatalydd ar gyfer esblygiad cyfleoedd  datblygu pellach.   Bydd partneriaethau â masnach a menter ynghyd â chyfranogiad cymunedol parhaus yn sicrhau bod y prosiect yn gwneud cyfraniad cadarnhaol sylweddol i lesiant economaidd a diwylliannol Dinas-ranbarth Bae Abertawe gydag addysg yn chwarae rôl ganolog.”

Yn rhan bwysig o fuddsoddiad gwerth miliynau o bunnau gan y Brifysgol yn Abertawe, mae’r Drindod Dewi Sant wedi caffael ardaloedd sylweddol o’r tir datblygu sy’n weddill yn ardal SA1 y Glannau.  Mae’r uwchgynllun yn cynnwys cynigion i ddatblygu cyfleusterau pwrpasol ar gyfer dysgu, addysgu ac ymchwil cymhwysol yn ogystal â mannau cymdeithasol a hamdden ehangach.

Mae Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn ddatblygiad dinesig uchelgeisiol a fydd yn cyflwyno amgylchedd dysgu arloesol, cynhwysol ac ysbrydolgar newydd, gan gysylltu addysg ag arloesi a menter.

Bydd yr Ardal yn rhoi cartref i wasanaethau myfyrwyr creiddiol, yn cynnwys cymorth myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr, ynghyd â llyfrgell a chyfleusterau chwaraeon a hamdden, ochr yn ochr ag amwynderau cymunedol a masnachol.

Bydd gweledigaeth y Brifysgol ar gyfer y datblygiad hwn yn creu dechreuad newydd i SA1, wedi’i wreiddio yn nhreftadaeth y ddinas a’i yrru yn ei flaen gan arloesi.  Bydd hyn yn bosibl yn sgil cydweithio a phartneriaeth â chymunedau, busnesau a diwydiant lleol, staff a myfyrwyr y Brifysgol, yn ogystal â Llywodraeth Cymru a Dinas a Sir Abertawe.

Yn gynharach eleni, sicrhaodd y Brifysgol gyllid gwerth £50 miliwn gan HSBC i alluogi adeiladu cam un.

Rhoddwyd contract £28 miliwn i Grŵp Kier ym mis Ionawr 2016 i oruchwylio’r gwaith dylunio a datblygu. Rhoddwyd cyfrifoldeb i Kier am reoli dyluniad manwl a thechnegol adeiladau newydd y Brifysgol yn ogystal â thrafod y broses adeiladu yn ei chyfanrwydd. Mae tîm Kier yn chwilio am adeiladwyr a chyflenwyr lleol i helpu gyda’r gwaith adeiladu, gan gynnal digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr yn Technium 2 yn SA1 y mis diwethaf, gyda chyfanswm o 50 o gwmnïau lleol yn bresennol.

Y nod yn y tymor hir yw creu Ardal Arloesi Glannau Abertawe a leolir mewn llecyn bywiog, modern ar y glannau â mynediad rhwydd i ganol y ddinas.  Ei phrif amcanion fydd:

  • Ategu a gwella profiadau myfyrwyr
  • Cyfrannu i hyfywedd a chynaliadwyedd parhaus y Brifysgol
  • Symbylu buddsoddiad a manteision economaidd i Abertawe, Dinas-ranbarth Bae Abertawe a thu hwnt
  • Darparu cyfleoedd ar gyfer arallgyfeirio ffrydiau incwm wrth i’r Brifysgol gynyddu ei hymwneud â’r sector preifat

Sefydlu presenoldeb sylweddol gan y Brifysgol yn ardal SA1 y Glannau erbyn 2018

Nodyn i’r Golygydd
Bydd cam cyntaf gwaith adeiladu’r datblygiad yn cynnwys mwy na 12,000 metr sgwâr (130,000 tr. sg.) o gyfleusterau pwrpasol ar gyfer dysgu, addysgu ac ymchwil cymhwysol, yn ogystal â mannau cymdeithasol a hamdden ehangach.  Mae’r Brifysgol yn rhagweld y bydd hyn hefyd yn hwyluso nifer o brosiectau cydweithredol gyda sefydliadau eraill a hoffai gael eu lleoli yn agos at ddatblygiad y Brifysgol a bydd yn symbylu adfywio economaidd yn ardal SA1 y Glannau.

Yn yr ail gam, rhagwelir darparu hyd at 18,000 metr sgwâr pellach o 2021 at ddibenion academaidd a busnes.

Trwy weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Dinas a Sir Abertawe, mae’r Drindod Dewi Sant yn disgwyl y bydd Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn cyfrannu i’r uchelgais i ddatblygu strategaeth ‘Dinas-ranbarth Creadigol’ ac y bydd yn cyfoethogi hygrededd Abertawe fel ‘Dinas Arloesi’.