/Cyfleusterau newydd wedi’u hagor ar gyfer cerddwyr yng Ngregynog
Cyfleusterau newydd wedi’u hagor ar gyfer cerddwyr yng Ngregynog 2018-01-29T07:50:23+00:00

Project Description

Cyfleusterau newydd wedi’u hagor ar gyfer cerddwyr yng Ngregynog

Michael Smith (Cyfoeth Naturiol Cymru), Darren Moore (Playdale), Russell George AC, Karen Armstrong a Glyn Davies AS

Ymwelodd dau wleidydd lleol â Neuadd Gregynog ar y 7 Mawrth i agor yn swyddogol y ‘gampfa werdd’ a’r bloc toiledau newydd ar gyfer cerddwyr mewn cwt cyn arddwyr wedi ei adnewyddu a’i addasu.

Gyda gwesty blaenllaw Canolbarth Cymru, lleoliad cynadleddau a digwyddiadau yn eu hetholaeth, Aelod Seneddol Sir Drefaldwyn a’r Aelod Cynulliad Russell George oedd y cyntaf i roi cynnig ar y ‘gampfa werdd’ newydd ar dir yr Ystâd.  Mae’r agoriad wedi ei amseru’n berffaith gan fod 2016 wedi ei dynodi fel Blwyddyn Antur yng Nghymru.

Wedi ei gynllunio a’i osod gan Playdale mewn coetir yn union gyferbyn â’r Neuadd Gregynog hardd, mae’r ‘gampfa werdd’ yn darparu cylched ymarfer heriol sy’n cynnig gweithgareddau corfforol ar gyfer y gymuned a thrigolion y neuadd.  Er ei fod wedi ei anelu at oedolion, gall plant hŷn ddefnyddio’r offer gyda goruchwyliaeth ddigonol.

Mae’r cyfleuster newydd, a dderbyniodd gymorth ariannol gan Gyfoeth Naturiol Cymru, yn galluogi ymwelwyr i fwynhau ymarfer corff cardiofasgwlaidd gwych mewn lleoliad heb ei ail.  Mae deg gorsaf gweithgaredd yn cynnwys gwthio i fyny, tynnu i fyny, neidio a gên-godi.

Mae’r bloc toiledau newydd wedi ei leoli mewn adeilad hyfryd wedi ei adfer, sydd wedi cadw manylion y cyfnod megis y paent gwreiddiol ar ei ddrysau treuliedig hyfryd a’r lle tân.   Mae angen y cyfleuster newydd hwn i ymateb i’r nifer cynyddol o ymwelwyr a digwyddiadau awyr agored ar ystâd Gregynog.

Cafodd Gregynog ei ddynodi yn Warchodfa Natur Genedlaethol (GNG) yn 2013.  Mae rhwydwaith o deithiau cerdded coetir mewn cod lliw yn annog ymwelwyr i archwilio 750 erw o dirweddau prydferth ac amrywiol.   Mae ‘The Great Wood’, un o’r ychydig enghreifftiau sy’n weddill o goetiroedd cyfandirol sy’n gyfoeth o gen, yn gartref i gennau a ffyngau pwysig rhyngwladol.

Dywedodd Mr George: “Mae’r gampfa werdd a’r bloc toiledau yn ychwanegiadau gwych i’r cyfleusterau yng Ngregynog a dylai helpu i ddenu mwy o ymwelwyr a chynyddu mynediad y cyhoedd i’r Warchodfa Natur Genedlaethol, a fydd yn ei dro yn rhoi hwb i’r economi leol.  Cymeradwyaf y bartneriaeth gadarnhaol a ddatblygwyd rhwng Gregynog a Chyfoeth Naturiol Cymru.”

Dywedodd Mr Davies: “Mae Neuadd Gregynog wedi bod yn rhan bwysig o fywyd yn Sir Drefaldwyn am fwy na 100 mlynedd ac mae’r ystâd bellach yn datblygu rôl sy’n sicrhau ei bod yn parhau ar gyfer y ganrif nesaf.”

Meddai Euros Jones, rheolwr partneriaethau ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru: “Mae GNG Gregynog yn fosäig hardd a chyfoethog o barcdir a choetiroedd hynafol.   Mae ganddo un o’r enghreifftiau gorau o goetir hynafol yng Nghymru gyda rhai o’r coed derw yn fwy na 350 mlwydd oed.

“Mae’r ardal yn dod yn gynyddol boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd a gobeithio y bydd y llwybrau a’r cyfleusterau newydd sydd wedi eu cyfeirbwyntio yn denu hyd yn oed mwy o bobl yma i fwynhau llonyddwch y parcdir a manteisio ar y cyfleoedd lles y mae’n ei gynnig.”

Mae’r gerddi yn Neuadd Gregynog yn un o’r nifer o drysorau yng nghoron yr ystâd.  Yn ei hanterth, cyflogai’r ystâd 26 o arddwyr ac mae’r gerddi rhestredig Gradd 1 yn dal i fod yn hynod boblogaidd gydag ymwelwyr, yn enwedig pan fydd yr asaleâu a rhododendronau lliwgar yn eu blodau llawn.

Mae Gregynog wedi cael ei ddisgrifio gan CADW, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, fel un o’r gerddi pwysicaf ym Mhowys, yn dyddio o leiaf o’r 1500au.  Mae’r gerddi yn cynnwys gwrych ywen godidog a gerddi dŵr a rhosynnau, tra bod coed derw hynafol yn ffurfio Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

“Mae’r gampfa werdd a’r bloc toiledau newydd wedi’u cynllunio i gynyddu mynediad y cyhoedd i’r Warchodfa Natur Genedlaethol yng Ngregynog ac i gyfrannu at iechyd a lles trwy annog ymwelwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored yn y lleoliad gwych hwn,” esboniodd Cyfarwyddwr Neuadd Gregynog, Karen Armstrong.

“Roeddem wrth ein bodd bod Glyn a Russell wedi llwyddo i roi o’u hamser i ddod i agor y cyfleusterau newydd yn swyddogol, a fydd, gobeithio, yn denu hyd yn oed mwy o ymwelwyr i Neuadd Gregynog eleni.”

Cafodd yr ystâd, a wnaed yn enwog gan y gwaith celf a gasglwyd gan y chwiorydd Davies, Gwendoline a Margaret, ei gymynroddi gan Margaret Davies fel gweithred o rodd i Brifysgol Cymru 56 mlynedd yn ôl.   Mae’r ystâd ar agor i ymwelwyr o doriad gwawr hyd at fachlud haul yn y gaeaf ac o 8y.b. hyd at 8y.p. yn yr haf.

I gael rhagor o wybodaeth am Neuadd Gregynog ewch i www.gregynog.org