/Sefydlu Uchel Siryf Newydd Dyfed
Sefydlu Uchel Siryf Newydd Dyfed 2018-01-29T07:50:23+00:00

Project Description

Sefydlu Uchel Siryf Newydd Dyfed

Yn y Seremoni Sefydlu a gynhaliwyd ar 24 Mawrth, cadarnhawyd yr Athro Medwin Hughes DL yn Uchel Siryf newydd Dyfed.  Llywyddwyd y Seremoni, a gynhaliwyd ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, gan Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr, y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Thomas o Gwmgïedd.

Penodwyd yr Athro Hughes, a fydd yn cymryd awenau’r Uchel Siryf oddi wrth Mr James W P Lewis, i’r rôl gan Ei Mawrhydi y Frenhines ym mis Mawrth yn ystod seremoni hanesyddol mewn cyfarfod o’r Cyfrin Gyngor ym Mhalas Buckingham.

Penodir i swydd Uchel Siryf dan Warant Frenhinol a dyma yw’r swydd seciwlar hynaf yn y Deyrnas Unedig ar ôl y Goron.

Yn ystod y Seremoni, a fynychwyd hefyd gan Arglwydd Raglaw Dyfed, Ms Sara Edwards, penodwyd Esgob Tyddewi y Gwir Barchedig Wyn Evans, a phwysigion dinesig a chynrychiolwyr y farnwriaeth, Mr Richard John Morris a Mr Roland Anthony James Lewis, yn Is Siryfion Dyfed.  Penodwyd y Parchedig Ddr Ainsley Griffiths i rôl Caplan yr Uchel Siryf.

Yn ystod y Seremoni Sefydlu, estynnodd yr Arglwydd Brif Ustus ei longyfarchiadau i’r Athro Medwin Hughes, DL, ar ei benodiad.  Yn ei anerchiad, nododd yr Arglwydd Thomas swyddogaeth newidiol yr Uchel Siryf ers dechrau’r rôl yng Nghymru yn 1284, ac amlinellodd agweddau deuol cyfiawnder, gan gymharu’r berthynas rhwng y system gyfiawnder o’i chyferbynnu â gwneud deddfau, a pherthnasedd hynny i’r Gymru ddatganoledig sydd ohoni.  Datganodd fod swydd yr Uchel Siryf yn bwysig i ddyfodol Cymru a dyfodol ei chyfansoddiad ac, er bod y rôl wedi esblygu, mae’n chwarae rhan bwysig yn ansawdd cymdeithas.

Yn ei ddatganiad talodd yr Athro Medwin Hughes deyrnged i’r Arglwydd Brif Ustus am ei gyfraniad i gyfraith Cymru ac yn enwedig ei swyddogaeth allweddol o ran sicrhau y gellid gweinyddu cyfiawnder trwy gyfrwng y Gymraeg.  Meddai’r Athro Hughes, “Mae’n anrhydedd cael fy sefydlu yn Uchel Siryf Dyfed ac edrychaf ymlaen at wasanaethu Siryfiaeth Dyfed mewn rhanbarth lle casglwyd ynghyd gyfreithiau canoloesol Cymru am y tro cyntaf gan Hywel Dda.

Hoffwn longyfarch y cyn Uchel Siryf, Mr James W P Lewis, ar ei gyfnod yn y swydd ac edrychaf ymlaen at barhau â’i waith ardderchog ef a’m rhagflaenwyr.Yn ychwanegol at fy nyletswyddau ffurfiol yn gysylltiedig â’r swydd, rwy’n awyddus i gefnogi’r asiantaethau sy’n gorfodi’r gyfraith, y gwasanaethau brys ac i annog rhagor o wirfoddoli yn y tair sir, Sir Gâr, Sir Benfro a Cheredigion”.

Mae’r Athro Medwin Hughes wedi chwarae rhan arwyddocaol yn y sir dros y 25 mlynedd diwethaf fel un o’n huwch arweinwyr dinesig.  Ef yw Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sydd â champysau yn y rhanbarth. Dan ei arweinyddiaeth ef, enillodd tref Caerfyrddin a’r Sir statws prifysgol ac mae proffil cenedlaethol a rhyngwladol y rhanbarth wedi’i gyfoethogi’n fawr.  Mae wedi chwarae rhan arwyddocaol yn hyrwyddo amrywiaeth eang o ddatblygiadau cymunedol a diwylliannol a bu’n gyfrifol am sefydlu nifer o gynlluniau cenedlaethol yn ymwneud â’r celfyddydau, y Gymraeg ac addysg.  Fe’i gwahoddwyd i wasanaethu ar nifer o gomisiynau cenedlaethol a rhyngwladol.

Nodyn i’r Golygydd

http://www.highsheriffs.com/History.htm

Gwybodaeth Bellach

Rhagor o Wybodaeth:  Yr Athro Medwin Hughes, trwy Eleri Beynon 01267 676790