/Gwaith adeiladau yn dechrau ar Yr Egin
Gwaith adeiladau yn dechrau ar Yr Egin 2018-01-29T07:50:22+00:00

Project Description

Gwaith adeiladau yn dechrau ar Yr Egin

Mae Canolfan S4C Yr Egin yn ddatblygiad uchelgeisiol a fydd yn gartref i bencadlys S4C yn ogystal â nifer o gwmnïau a sefydliadau sy’n gweithio o fewn y diwydiannau creadigol a digidol.

Dechreuodd gwaith adeiladu yn gynt y mis hwn gyda disgwyl i’r Ganolfan agor ddiwedd Gwanwyn 2018.

Mae Canolfan S4C Yr Egin yn ddatblygiad a fydd yn trawsnewid ac yn siapio’r diwydiannau creadigol a digidol yn Ne-orllewin Cymru a thu hwnt. Bydd hefyd yn Ganolfan a fydd wrth galon y gymuned gan ddarparu cyfleoedd i bobl leol fwynhau’r adeilad a’i hadnoddau a fydd yn cynnwys caffi, awditoriwm ac ardaloedd perfformio.

“Wrth i waith ddechrau ar safle Yr Egin, gallwn nawr edrych ymlaen at wireddu’n gweledigaeth gyffrous i ddatblygu clwstwr creadigol a digidol a fydd yn elwa’r sir, y rhanbarth a’r diwydiannau creadigol ar draws Cymru gyfan,” meddai Gwilym Dyfri Jones, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol Y Drindod Dewi Sant.

“Wrth ddod ag amrywiaeth o ymarferwyr creadigol, digidol a diwylliannol ynghyd o fewn yr un adeilad – gydag S4C fel y prif denant – bydd cyfle i gydleoli set o sgiliau penodol a, thrwy hynny, sefydlu cyfleoedd i gyfnewid gwybodaeth, arloesi a chreu swyddi.  Dyma garreg filltir bwysig iawn yn hanes y prosiect ac edrychwn ymlaen yn arw at symud ymlaen â’r gwaith adeiladu gan alluogi’r ganolfan i agor ei drysau yn 2018,” atega Gwilym Dyfri Jones.

Meddai Garffild Lloyd Lewis, Cyfarwyddwr Adleoli S4C: “Mae cychwyn y gwaith ar safle Canolfan S4C Yr Egin yn dod â’n hadleoli yn llawer agosach.”

“Mae’n cynllunio ar gyfer adleoli yn symud ymlaen yn dda ac rydym yn edrych ymlaen at fod yn rhan o’r datblygiad cyffrous hwn yng Nghaerfyrddin. Bydd yr adeilad eiconig yn gartref i ni  mewn ychydig dros flwyddyn, ac ry’n ni’n edrych ymlaen at weithio’n agos gyda staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant rhwng nawr a bryd hynny.”

Mae’r dyluniad ar gyfer yr adeilad 3,700 medr sgwâr eisoes wedi ei gyflwyno i Gomisiwn Dylunio Cymru ac wedi ei gymeradwyo ganddynt gyda chynllun mewnol yr adeilad wedi ei ganoli o gwmpas cyntedd ac atriwm cyhoeddus sy’n pontio’r tri llawr. Bydd ffocws penodol ar ddarlledu a pherfformio ar y llawr gwaelod gydag ystod o swyddfeydd ar gyfer S4C a’r partneriaid eraill ar y ddau lawr arall.

Mae tîm dylunio Canolfan S4C Yr Egin yn bartneriaeth rhwng y cwmni lleol o Gastell Newydd Emlyn, sef ROA (Rural Office for Architecture) a’r cwmni rhyngwladol BDP (Building Design Partnership) gyda’r pensaer lleol, Niall Maxwell yn arwain ar y gwaith.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant eisoes wedi cyhoeddi y bydd yn gweithio gyda’r cwmni adeiladu rhanbarthol, Kier Group Plc fel y prif gontractwr ar gyfer Canolfan S4C yr Egin.

Bydd Kier yn gyfrifol am reoli dyluniad technegol a manwl yr adeilad ynghyd â’r broses adeiladu ar gyfer y Ganolfan newydd.

Fel rhan o’r broses gaffael gystadleuol, mae Kier wedi gwneud nifer o ymrwymiadau i weithio gyda’r Brifysgol a S4C i sicrhau bod y prosiect yn cynhyrchu manteision economaidd ehangach yn y rhanbarth yn ystod y cyfnod adeiladu.  Mae ymrwymiadau o’r fath yn cynnwys addewid i gefnogi’r economi drwy ddefnyddio cyflenwyr ac isgontractwyr lleol, lle bo hynny’n ymarferol, ac eisoes mae’r cwmni wedi cynnal digwyddiad “cwrdd â’r prynwr” er mwyn hysbysebu cyfleoedd.  Mae’r gefnogaeth hon yn cynnwys ymrwymiad i ddefnyddio dur Prydain ar gyfer y ffrâm adeiladu.  Yn ogystal, bydd y cwmni yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd gwaith, prentisiaethau a lleoliadau gwaith sy’n gysylltiedig â’r gwaith adeiladu.

Bydd cyfleoedd o’r fath ar gael i fyfyrwyr ar draws campysau’r Brifysgol yng Nghaerfyrddin, Llambed ac Abertawe, ac yn arbennig myfyrwyr y Gyfadran Bensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg a fydd yn cael profiad uniongyrchol o brosiect adeiladu go iawn.  Yn ychwanegol at hyn mae’r cwmni yn awyddus i gefnogi prosiectau cymunedol a dinesig sy’n gysylltiedig â’r datblygiad.

Gwybodaeth Bellach
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476