/Datblygiad newydd y Drindod Dewi Sant yn SA1 Glannau Abertawe yn cyrraedd hanner ffordd
Datblygiad newydd y Drindod Dewi Sant yn SA1 Glannau Abertawe yn cyrraedd hanner ffordd 2018-01-29T07:50:20+00:00

Project Description

Datblygiad newydd y Drindod Dewi Sant yn SA1 Glannau Abertawe yn cyrraedd hanner ffordd

Mae deunydd ffilm newydd gan ddrôn o waith adeiladu cam un datblygiad y Drindod Dewi Sant yn SA1 Glannau Abertawe yn dangos y cynnydd aruthrol a wnaed dros y 12 mis diwethaf.

Mae’r cam cyntaf bellach wedi cyrraedd hanner ffordd (wythnos 50), a bydd yn darparu cartref ar gyfer y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg a’r Gyfadran Addysg a Chymunedau yn ogystal â llyfrgell newydd, gan agor ym mis Medi 2018.  Tynnwyd y deunydd ffilm syfrdanol gan Images at Altitude o Sir Benfro, ac mae’n arddangos effaith gadarnhaol y datblygiad ar SA1.

Penodwyd Kier Construction i oruchwylio cam un y datblygiad ac maent wedi cyflogi amryw o isgontractwyr lleol i weithio ar y datblygiad ar y glannau, yn cynnwys AB Glass o Abertawe sy’n darparu’r ffenestri a’r gwaith gwydro.  Hyd yn hyn mae contractau gwerth £18 miliwn wedi’u sicrhau gan fusnesau o Gymru.

Hefyd mae tri chwmni arall o Gymru newydd eu penodi i weithio ar y datblygiad £300 miliwn.  Nautilus yw’r is-gontractwr fydd yn gosod to ar yr Adeilad Academaidd, mae Reussir wedi sicrhau contract sylweddol ar gyfer y gwaith brics a blociau, a phenodwyd Certus fel yr is-gontractwr lefelu lloriau.

Ynrhano’r broses gaffael gystadleuol ar gyfer cam un y datblygiad, mae Kier wedi gwneud nifer o ymrwymiadau i weithio gyda’r Brifysgol er mwyn sicrhau bod y prosiect yn creu buddion economaidd ehangachi’r rhanbarth yn ystod cyfnodadeiladu’r datblygiad.   Mae ymrwymiadau o’r fath yn cynnwys addewid i gefnogi’r economi drwy ddefnyddio cyflenwyr ac is-gontractwyr lleol, ac mae’r cwmni eisoes wedi cynnal digwyddiad ‘cwrdd â’r prynwr’ llwyddiannus er mwyn hysbysebu cyfleoedd.

Mae’r gefnogaeth hon hefyd yn cynnwys ymrwymiad i ddefnyddio dur Prydeinig yn nyluniad ffrâm yr adeilad.  At hynny, mae’r cwmni’n darparu amrywiaeth o gyfleoedd am swyddi, prentisiaethau a lleoliadau gwaith yn gysylltiedig â’r gwaith adeiladu.   Mae cyfleoedd o’r fath yn cael eu darparu ar gyfer myfyrwyr y Brifysgol ar draws ei champysau yn Abertawe, Llambed a Chaerfyrddin ac yn enwedig myfyrwyr y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg sy’n cael profiad uniongyrchol o brosiect adeiladu byw. Hefyd, mae’r cwmni’n awyddus i gefnogi prosiectau cymunedol a dinesig sy’n gysylltiedig â’r datblygiad.

Meddai Rheolwr Prosiect SA1 Y Drindod Dewi Sant, Mike Bessell: “Bellach mae maint y buddsoddiad mewn creu cyfleusterau addysgol newydd i’w weld yn glir, a bydd myfyrwyr cyfredol a myfyrwyr y dyfodol yn cael budd o gyfleusterau penigamp o safon, mewn amgylchedd adeiledig a naturiol rhagorol.  Mae cyflawni hyn drwy ddefnyddio sgiliau ac ymrwymiad busnesau lleol, sydd wedi sicrhau contractau sylweddol drwy’r prosiect, yn hwb mawr i’r economi leol, ac yn cyfrannu tuag at wella ymhellach gyfleoedd gwaith i raddedigion y Brifysgol yn y rhanbarth.”

Meddai Howard Monsen, Uwch Reolwr Prosiect, Kier Construction:  “Mae’n bleser gennym ddarparu Cam 1 datblygiad newydd y Drindod Dewi Sant yn SA1 Glannau Abertawe, a fydd yn manteisio ar olygfeydd ysblennydd dros y Mwmbwls a Bae Abertawe o ganol y ddinas.

“Rydym wedi gweithio’n agos â’r Brifysgol er mwyn sicrhau ein bod yn bodloni ei holl ddyheadau ar gyfer y prosiect nodedig hwn.  Bydd y cydweithio cadarnhaol hyn, o’r camau cyntaf ac ar ei hyd, ynghyd â’n profiad ninnau yn y sector addysg, yn galluogi cyflawni amgylchedd dysgu a fydd yn ysbrydoli ac yn darparu buddion a chyfleoedd cymunedol parhaol.

Mae datblygiadau eraill a gynlluniwyd ar gyfer y safle’n cynnwys menter gyffrous pentref blychau a fydd yn trawsnewid cynwysyddion llongau er mwyn darparu mannau hyblyg, fforddiadwy ar gyfer cwmnïau newydd.  Caiff ei gyfoethogi drwy’r Fargen Ddinesig a bydd yn cyfrannu ymhellach i’r cynlluniau arloesol eraill sydd wedi’u cynllunio ar draws Abertawe.”

Gwybodaeth Bellach

Cate Hopkins
Swyddog y Wasg a’r Cyfryngau

E-bost: catherine.hopkins@uwtsd.ac.uk
FFon: 07872 423 788