/Gŵyl Coleridge yn hwylio i mewn i Ardal Arloesi Glannau Abertawe Y Drindod Dewi Sant
Gŵyl Coleridge yn hwylio i mewn i Ardal Arloesi Glannau Abertawe Y Drindod Dewi Sant 2018-01-29T07:50:23+00:00

Project Description

Gŵyl Coleridge yn hwylio i mewn i Ardal Arloesi Glannau Abertawe Y Drindod Dewi Sant

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, sydd wrthi’n adeiladu campws glannau gwerth £300 miliwn yn ardal SA1 Abertawe, wedi ymuno â Chyngor Abertawe i ddod â gŵyl uchelgeisiol ar thema’r môr, Coleridge yng Nghymru, i Abertawe am y tro cyntaf.

Yn yr ŵyl bydd band o artistiaid, perfformwyr a storïwyr yn teithio dros Gymru ben baladr, gan ddilyn ôl-traed y bardd byd-enwog Samuel Taylor Coleridge. Cychwynnodd Coleridge ar daith o gwmpas Cymru yn ôl yn 1794, gan freuddwydio am greu cymdeithas decach ac fe’i hysbrydolwyd gan dirwedd unigryw Cymru a ddylanwadodd maes o law ar rai o’i weithiau pwysicaf.

Eleni bydd Y Drindod Dewi Sant a Chyngor Abertawe yn cynnal gŵyl o ddydd Gwener 20 Mai i ddydd Sadwrn 21 Mai yn ac o gwmpas Doc Tywysog Cymru trwy ganiatâd caredig Associated British Ports. Yr ardal hon yw safle Ardal Arloesi Glannau Abertawe y Brifysgol, sydd i fod i agor yn 2018.

Ymhlith uchafbwyntiau’r ŵyl bydd copi o long hwylio o’r Oesoedd Canol a angorir yn Noc Tywysog Cymru, ar thema cerdd hwylio epig ac astrus Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner. Ar draws SA1 bydd hefyd gerddoriaeth fyw, teithiau ysgol a theithiau i’r cyhoedd o gwmpas y llong, darlleniadau barddoniaeth, seminarau ac er mwyn ychwanegu at yr effaith weledol, caiff bloc mawr o iâ ei osod ger y llong i ysgogi trafodaeth ynghylch y newid yn yr hinsawdd..

Meddai’r Pro Is-Ganghellor Cysylltiol dros Gynaliadwyedd ac Ymgysylltu ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: ”Rydyn ni’n falch dros ben o fod yn un o gyd-noddwyr Gŵyl Abertawe a Coleridge yng Nghymru, a byddwn ni’n cyfuno diwylliant ac adfywio wrth i’r llong ddod i ddoc Tywysog Cymru. Mae hwn yn gyfle gwych i fod yn rhan o ddigwyddiad sy’n dathlu cysylltiadau morol Abertawe ynghanol ardal dociau’r ddinas lle rydyn ni wrthi’n datblygu Ardal Arloesi Glannau Abertawe i greu cymdogaeth sy’n canolbwyntio ar ddysg i’r Brifysgol a’n partneriaid academaidd, busnes a diwylliannol.

“Mae’r Brifysgol yn awyddus i weithredu’n sbardun i dwf a llewyrch ar draws y rhanbarth gan anelu at ddenu trwy ei weithgareddau yn SA1, fuddsoddiad mewnol a chydweithredu â menter fasnachol a phartneriaid yn y diwydiant creadigol.”

Meddai Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Ddatblygu, Menter ac Adfywio, y Cynghorydd Francis-Davies,: “Gan fod y môr mor bwysig i hanes y ddinas, mae’n briodol y dylai Abertawe groesawu llong ganoloesol i helpu i ddathlu Gŵyl Coleridge yng Nghymru 2016. O Dylan Thomas i Kingsley Amis, mae gan Abertawe hanes clodwiw o feithrin ac ysbrydoli rhai o fawrion geiriau’r byd, felly dyma gyfle pellach i ddathlu awdur arall uchel ei barch.  Rydyn ni’n falch dros ben o gael cefnogi digwyddiad a fydd yn ddifyr ac yn addysgol i drigolion lleol ac ymwelwyr ag Abertawe.

“Bydd Ardal Arloesi Glannau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cyd-fynd â’n cynlluniau ni i adfywio’r ddinas, yn ogystal â phrosiectau eraill, i arwain y newidiadau mwyaf yn nhirwedd Abertawe ers degawdau lawer wrth i ni ddechrau mynd ati i ddatblygu cyrchfan gwerthu, hamdden ac academaidd o safon fyd-eang.”

Mae Gŵyl Coleridge yng Nghymru yn rhan o ymdrechion parhaus ar ran Y Drindod Dewi Sant i greu cymdogaeth fywiog yn ardal SA1. Bydd Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn cynnwys cyfleusterau pwrpasol ar gyfer dysgu, addysgu a gwaith ymchwil cymhwysol yn ogystal â lleoedd cymdeithasol, hamdden a mannau chwarae ehangach.  Y nod hirdymor yw creu amgylchedd dysgu cynhwysol mewn lleoliad glannau modern o fewn cyrraedd yn hawdd i ganol y ddinas.

Yn rhan o’r adfywio hwn, Y Drindod Dewi Sant hefyd fydd un o brif noddwyr triathlon canol dinas cyntaf Cymru, sef Triathlon Abertawe Activity Wales Events, pan fydd tua 1,000 o gystadleuwyr yn mynd i’r dŵr a’r ffyrdd ynghanol y ddinas ddydd Sul, 5 Mehefin. Bydd Cyngor Abertawe hefyd yn helpu i hwyluso’r gwaith cynllunio ar gyfer y digwyddiad hwn.

Yn ddiweddar penododd y cyngor reolwyr datblygu ar gyfer safleoedd datblygu Dewi Sant a’r Ganolfan Ddinesig. Gallai’r adfywio greu stryd newydd o siopau, ardal bwytai a chaffis newydd, sinema flaengar, arena dan do, gwestai, tai tref fflatiau.

I gael rhagor o fanylion am Ŵyl Coleridge yng Nghymru, ewch i: http://coleridgefestival.org/

Nodyn i’r Golygydd

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch naill ai â Natasha Fulford ym MGB PR ar 01792 460200

Rebecca Davies, Swyddog Gweithredol y Wasg a Chysylltiadau â’r Cyfryngau
Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Symudol: 07872 423 788
E-bost: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk

Further Information

For more information please contact Natasha Fulford at MGB PR on 01792 460200.

Rebecca Davies, Executive Press and Media Relations Officer
Corporate Communications and PR
Mobile: 07872 423 788
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk